Provoz o letních prázdninách v naší mateřské škole bude od 29.7.2024 do 9.8.2024. V ostatních MŠ budou děti přijaty na základě písemných přihlášek jejich zákonných zástupců: MŠ Karlov 1.7.-12.7.2024, MŠ Berušky 15.7.-26.7.2024, MŠ Čtyřlístek 12.8.-23.8.2024. V posledním srpnovém týdnu zajišťují provoz jednotlivé MŠ pro své přihlášené děti.

Školní rok 2019/2020

Seznam přijatých dětí 

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2020: ZDE

Znovuotevření MŠ

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám znovuotevření naší mateřské školy od 25.5.2020. Provoz bude přizpůsobený přihlášenému počtu dětí. Z tohoto důvodu přihlaste své děti k docházce nejpozději do čtvrtka 14.5. 2020 23:59 hodin.

Podmínky, za kterých budeme provozovat mateřskou školu:

 • Rodičům nebude umožněn vstup do budovy. Děti budou přijímány u vchodových dveří učitelkou, která dětem změří bezkontaktně teplotu a přebere děti od rodičů.
 • Děti si přezují obuv a půjdou v doprovodu zaměstnance MŠ do třídy.
 • Děti ráno přiveďte do MŠ v oblečení do třídy!
 • V batohu děti budou mít: lahvičku s pitím, tepláky na zahradu, 1 čistou roušku pro případ, že by šla třída na vycházku, v pondělí pyžamo. (vše podepsané!)
 • Upozorňujeme, že nebudou do MŠ přijaty děti s jakýmikoliv příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota).
 • Děti nemohou nosit do MŠ žádné hračky z domova (ani plyšáky, pleny, …)
 • Vzhledem k mimořádné situaci, za které MŠ otevíráme, žádáme rodiče, aby si, pokud je to možné, vyzvedávali děti po obědě. To samozřejmě neplatí pro rodiče, kteří nemají jinou možnost.
 • Děti budou převážnou část dne pobývat na zahradě, proto jim přizpůsobte oblečení a obutí podle počasí.

Režim dne:

 • 6:15-8:00 scházení dětí ve třídách
 • 8:00-8:45 dokončení her ve třídě, hygiena, přesnídávka
 • 8:45-9:00 převlékání na zahradu, odchod na pobyt venku (zahrada, vycházka)
 • 9:00-11:30 pobyt na školní zahradě (děti budou pít z lahvičky, kterou budou mít z domova v batohu, případně obsah doplní MŠ tak, aby děti měly dostatek tekutin)
 • 11:15-12:00 postupné odcházení ze zahrady, převlékání, hygiena
 • 12:00-12:15 oběd
 • 12:15-12:30 vyzvedávání dětí domů po obědě
 • 12:30-13:00 hygiena, ukládání dětí k odpočinku
 • 13:00-14:00 poslech pohádek, odpočinek, příp. spánek
 • 14:00-15:00 hygiena, odpolední svačina, příprava na pobyt na zahradě
 • 15:00-17:15 pobyt na zahradě, vydávání dětí rodičům ze školní zahrady

Upozorňujeme rodiče: Čipy pro vstup nejsou v současné době funkční!

Znovuotevření mateřských škol v Benešově

Mateřské školy v Benešově budou otevřeny 25.5.2020 a budou provozovány v hygienicky zvýšeném režimu.

Vstup dětí do MŠ bude upraven podle konkrétních podmínek školy (přebírání dětí u vchodových dveří do MŠ učitelkou, měření teploty, následné převlékání dětí a hygiena rukou před vstupem do třídy, …).  Děti vykazující projevy nachlazení (rýma, horečka, kašel, dušnost) nebudou do MŠ přijaty, při potížích vzniklých během dne budou tyto děti vyřazeny z kolektivu ostatních dětí a odeslány se zákonným zástupcem domů. Ředitel MŠ bude co nejvíce minimalizovat pohyb dospělých osob v budově MŠ. Při prvním vstupu dítěte do MŠ po jejím znovuotevření má zákonný zástupce povinnost přinést podepsané „Čestné prohlášení“ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bez něhož nemůže být dítě do MŠ přijato. (ke stažení na webu škol)

Děti i učitelky nebudou nosit v budově ani na školní zahradě roušky, na zahradě se budou pohybovat ve vymezeném prostoru tak, aby se jednotlivé skupiny nemíchaly.

Děti stráví většinu dne ve venkovních prostorách zahrad mateřských škol.

Pitný režim bude zajištěn pomocí jednorázových kelímků, případně si děti budou nosit pití z domova v lahvičkách.

Stravování bude probíhat standardní formou (přesnídávka, oběd-polévka, hlavní jídlo, nápoj, odpolední svačina), děti budou obslouženy provozním personálem za zvýšených hygienických opatření (rukavice, roušky, štít). Stravování proběhne v jídelně nebo ve třídě, před podáváním jídla proběhne dezinfekce povrchu stolů a židlí, po jídle následně také. Děti si jako obvykle před jídlem důkladně umyjí ruce.

Děti budou po celou dobu pobytu v MŠ vedeny ke zvýšené hygieně rukou, na mytí budou mít k dispozici tekuté mýdlo, po umytí budou používat jednorázové papírové ručníky.

Do budovy, kam budou výjimečně vpuštěny dospělé osoby, bude umístěn na viditelném místě dezinfekční přípravek na hygienické ošetření rukou.

Při odpoledním odpočinku budou mít děti připravená lehátka ve třídě co možná nejdále od sebe, podle prostorových možností jednotlivých tříd ve školách.

Rodičům, kteří nechtějí, aby jejich dítě nastoupilo do MŠ až do konce června 2020, mateřská škola odpustí placení školného za měsíce duben, květen a červen 2020.

Pokyny MŠMT ke znovuotevření mateřských škol zde.

Anketa pro rodiče

Zjišťujeme aktuální situaci v rodinách našich dětí, konkrétně potřebu provozu mateřské školy. Rodiče, kteří tuto anketu neobdrželi emailem, prosíme o její vyplnění a následné zaslání zpět emailem. Anketu ke stažení naleznete zde.

Pokyny k zápisu do MŠ „Úsměv“ na školní rok 2020/2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ „Úsměv“ Benešov proběhne v souladu s právními předpisy v době od 2.5. do 6. 5.2020, bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Nově máte možnost od 20.4. do 1.5.2020 využít formu tzv. PŘEDZÁPISU, který proběhne prostřednictvím emailové komunikace. Předzápis usnadní zákonným zástupcům v této mimořádné situaci komunikaci s ředitelkou MŠ a zároveň nahradí jindy běžné osobní setkání. Základní potřebné informace pro komunikaci s mateřskou školou obsahuje DOTAZNÍK pro rodiče.

Pro tento účel je zřízena emailová adresa: zapis@msusmev.cz

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením bude ZÁPIS probíhat takto:

 1. PŘEDZÁPIS:
  Dokumenty potřebné k předzápisu:
  Dotazník pro rodiče vyplňte a zašlete emailem: ke stažení zde
  Kopie rodného listu (stačí zaslat emailem, nemusíte tisknout)
  Kopie očkovacího průkazu (stačí zaslat emailem, nemusíte tisknout)
  Přihláška k předškolnímu vzdělávání: vyplňte a zašlete emailem: ke stažení zdeVyplněné dokumenty zašlete emailem na adresu zapis@msusmev.cz
  Po zpracování vám bude emailem zasláno registrační číslo, pod kterým bude vaše dítě u zápisu vedeno.Děti budou do MŠ přijímány podle Kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021, která naleznete zde.
 2. ZÁPIS:
  Dokumenty potřebné k zápisu:
  Přihláška k předškolnímu vzdělávání: ke stažení zde
  Čestné prohlášení o očkování dítěte: ke stažení zde

  Tyto dva dokumenty vytiskněte, čitelně vyplňte, podepište, vložte do obálky, napište na ni ZÁPIS + JMÉNO DÍTĚTE
  a ve dnech řádného zápisu 2.5.-6.5. vhoďte do schránky u vchodových dveří do mateřské školy nebo zašlete poštou. Podepsané dokumenty musí odevzdat i ti, kteří se zúčastnili předzápisu.Pro zajištění potřebné kapacity naší poštovní schránky v době ZÁPISU bude ve dnech 2.5.-6.5. v době od 9:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00 hodin zajištěn sběr obálek s přihláškami do větší „přenosné schránky“ u vchodových dveří, která bude pod stálým dohledem zaměstnanců MŠ.
  Seznam přijatých dětí (jejich registračních čísel) bude zveřejněn od 22.5.2020 na webových stránkách školy a na úřední desce ve vitríně na budově mateřské školy.V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitelku MŠ na emailu zapis@msusmev.cz nebo na tel. čísle 724 065 827.

Nabídka činností pro děti v době uzavření MŠ

Od pondělí 30.3.2020 se všechny třídní učitelky spojí dálkovým přístupem s rodiči dětí a po dobu uzavření MŠ budou rodičům nabízet vzdělávací činnosti v souladu se školním vzdělávacím programem naší MŠ. Všechny aktivity jsou doporučené, nikoliv závazné.

Rodičům dětí, které se připravují na vstup do 1.třídy ZŠ, doporučujeme přečíst si Desatero pro rodiče vydané MŠMT. Ke stažení zde.

Zápis do základních škol

Zápis do všech základních škol v Benešově bude ve dnech 14.4.-30.4.2020. Vzhledem k přijatým opatřením proběhnou zápisy bez účasti dětí a pokud možno i bez osobní účasti rodičů, tzn. nejlépe podáním přihlášky poštou.

Bližší informace o zápisu a formuláře pro podání přihlášky i pro případné povolení odkladu školní docházky najdete na webech jednotlivých základních škol.

Dny otevřených dveří

Vážení zájemci o návštěvu naší mateřské školy,
dny otevřených dveří (24.3.2020 a 14.4.2020) jsou z důvodu uzavření mateřské školy zrušeny.

Informace pro rodiče

S účinností od 17. března 2020 od 6:00 Město Benešov, orgán krizového řízení ORP Benešov, v souladu s § 2 odst. 1) vyhlášky č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), určilo v souladu s touto vyhláškou a usnesením vlády č. 89/2020 tato vzdělávací zařízení:

Mateřská škola “U Kohoutka Sedmipírka” Benešov, Longenova 1719, 256 01 Benešov, ředitelka Taťána Mastná, tel. č. 777 227 747, pro děti 3-6 let
e-mail: info@mskohoutek.cz

Základní škola a Mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, 256 01 Benešov, ředitel Mgr. Svatopluk Česák, tel. č. 733 712 260, pro děti 6-10 let
e-mail: zsbn.karlov@seznam.cz

Určené školy budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy.

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách nejvýše po 15 dětech.

Mgr. Ivana Kárová, v. r.
vedoucí OŠKS

Uzavření MŠ

Zřizovatel, Město Benešov, rozhodl dnes, 13.3.2020, o uzavření všech mateřských škol v Benešově, a to od pondělí 16.3.2020. Omezení platí do odvolání.

Mateřská škola bude zákonným zástupcům vydávat potvrzenou žádost o ošetřovné dnes 13.3.2020 do 17:00 hodin, dále v pondělí 16.3.2020 od 8:00 do 12:00 hodin a dále po domluvě s ředitelkou i v jiný den.

Prázdniny

Naše mateřská škola bude v době vánočních svátků uzavřena od 23.12.2019 do 31.12.2019. Děti budeme očekávat již od čtvrtka 2.1.2020.

Projekt LOKOMOCE

Naše mateřská škola se v letošním školním roce přihlásila do celorepublikového projektu LOKOMOCE. Tento projekt nabízí obohacení každodenního cvičení dětí o cílené zdravotní cviky, které mají zlepšit správné držení těla a pěstovat správné pohybové návyky dětí již od nejútlejšího věku. Děti budou cíleně poznávat své tělo a naučí se s ním správně zacházet. Paní učitelky budou v dětech pěstovat radost z pohybu. Podle průzkumů má až 80 % dnešních dětí vadné držení těla. Přehlížení tohoto problému zvláště v době, kdy dítě roste, vede k budoucím nežádoucím zdravotním problémům. Zapojením do projektu LOKOMOCE chceme dětem pomoci těmto problémům předejít.

Změna otevírací doby

Od 2.9.2019 jsme prodloužili provozní dobu mateřské školy. Děti můžete přivádět již od 6:15 hodin a vyzvedávat až do 17:15 hodin.

Vítáme všechny děti a rodiče v novém školním roce!

itemid101

Na všechny děti se těšíme po prázdninách od pondělí 2. září 2019.